Pierre Jean Coulon a Roman Haken navštívili a podpořili v Praze Pracovní Skupinu pro Smart Cities vedenou MMR

Pracovní Skupina pro Smart Cities

Zahraniční návštěva Pierra Jeana Coulona a Romana Hakena, podpořila aktivity Pracovní Skupiny pro  Smart Cities, vedenou Ministerstvem pro místní rozvoj.

Dne 28. listopadu 2017 se konalo již sedmé setkání Pracovní Skupiny pro Smart Cities, která je vedena pod MMR. Vzhledem k nabitém programu pana P. J. Coulona a R. Hakena, byla jejich prezentace posunuta na samotný začátek jednání a ve vždy informacemi velmi nabitém programu byla velmi příjemným začátkem.

P. J. Coulon si totiž připravil prezentaci, kterou (po úvodním slově Mgr. F. Kubeše, který přítomné seznámil s aktuálními pracovními tématy skupiny) se rozhodl skupinu podpořit slovy uznání. Jeho názorem je, že skupina pracuje skvěle, a v žádném případě se nemá srovnávat s takovými městy jako je třeba Vídeň. To proto, že každé město má svá specifika a ty je zapotřebí brát v úvahu a to jak z hlediska srovnávání se v úrovni technického rozvoje, stejně tak jako časového vývoje technologií v rozvoji města mířícího směrem k Smart Cities.

Dále pak P. J. Coulon také zmínil, že energetické plánování na úrovni státu je velmi důležité pro další rozvoj smart technologií v dopravě, konkrétně se jedná o problematiku například elektro aut a elektro kol. Zde je velmi důležité brát v potaz, že třeba právě tyto konkrétní oblasti jsou často na vládní úrovni velmi podceňovány, a proto je zapotřebí se jim cíleně věnovat.

P. J. Coulon přislíbil – pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí – navštívit konferenci URBIS zaměřenou tematicky na Smart Cities, která se bude konat v České republice na jaře 2018.

Roman Haken pak sdělil svůj pohled na evropskou politiku v oblasti Smart Cities, ke kterým má velmi blízko, a navrhl propojení informací v rámci Evropských projektů zaměřených právě na tuto oblast.

Následně po úvodních vystoupeních pánů P. J. Colona a R. Hakena pak pánové T. Hák a P. Švec ve svých přednáškách představili, zda – a jakou – metodiku použít, pokud chceme mít trvale udržitelná nebo chytrá města. Velmi kvalitní průzkum představila L. Šolcová ve své prezentaci s názvem: „Co potřebují města a obce, aby se staly ‚chytrými‘?“

Kdo je Pierre Jean Coulon?

Pierre Jean Coulon je prezidentem sekce TEN Evropského hospodářského a sociálního výboru, evropský a mezinárodní konfederální tajemník Francouzské konfederace křesťanských pracovníků (CFTC), bývalý předseda mezinárodní nevládní organizace „Právo na energii SOS budoucnost“ a místopředseda Řádu mezinárodních expertů v oblastech zahraniční a bezpečnostní politiky, rozvoje, energie, dopravy, rozšíření a informační společnosti.

Kdo je Roman Haken?

Roman Haken je expertem pro rozvoj neziskového sektoru. Je ředitelem CpKP (Centra pro komunitní práci) střední Morava a členem Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) v Bruselu (v letech 2008–2011 byl členem předsednictva). Ve Výboru je místopředsedou sekce ECO (kohézní a regionální politika), v sekci NAT (životní prostředí, rozvoj venkova a zemědělství), v Kategorii Sociální ekonomika, ve Středisku pro udržitelný rozvoj, ve skupině pro Evropskou občanskou iniciativu – článek 11 Lisabonské smlouvy – a také členem Smíšeného poradního sboru EU – Makedonie. Je spoluzakladatelem Klubu NNO v EHSV.

O cílech, plánech a výsledcích pracovní skupiny budeme čtenáře pravidelně na našich stránkách informovat.

Podrobný program skupiny:

13.40–14.40    Vystoupení hostů – evropský pohled na Smart Cities

Pierre Jean Coulon (30 min.)

Roman Haken (15 min.)

Diskuze (10 min)

14.40–14.50    Coffee Break

14.50–15.30    Vystoupení členů/ hostů PS pro SC

V. Korittová: výzva v rámci Smart Cities and Communities

T. Hák, P. Švec: Udržitelná nebo chytrá města?

L. Šolcová: Co potřebují města a obce, aby se staly „chytrými“?

15.30–16.00    Zhodnocení Plánu činností PS pro SC na rok 2017

Návrh Plánu činností PS pro SC na rok 2018

Diskuze k rozšíření PS a účasti hostů na příštím jednání PS pro SC

Informace o pořádaných akcích

Různé

16.00               Shrnutí a závěr Pracovní skupiny pro Smart Cities

Petr Smolník, šéfredaktor

Související příspěvky