Co vám říká Czech Smart Cities Cluster?

CSCC

Miroslav SvítekMožná, že pro mnohé z vás zůstala až doposud existence Czech Smart City Clusteru (CSCC) prozatím utajena. Proto jsme se zeptali prezidenta této společnosti, Prof. Dr. Ing. Miroslava Svítka, dr.h.c., děkana Fakulty dopravní ČVUT na otázky, související právě s CSCC.

Miroslav Svítek vystudoval obor Radioelektronika na Fakultě elektrotechnické. V teoretickém výzkumu se nyní zabývá modelováním systémů a procesů. V aplikačním výzkumu se zaměřuje na návrh a řízení komplexních systémů, jako jsou „Smart Cities“ a „Smart Regions“. Je spoluautorem více než 200 odborných publikací a autorem pěti monografií. V 2008 získal zlatou Felberovu medaili za rozvoj ČVUT a v roce 2010 stříbrnou medaili Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici za rozvoj a budování oboru informatika.

Kam směřuje své kroky cluster pro příští rok, respektive kterým tématům se bude věnovat v oblasti Smart Cities?

Czech Smart Cities Cluster (CSCC) vytváří národní komunikační platformu, jejímž cílem je rozvoj chytrých měst a regionů na území České republiky. Tím, že cluster sdružuje členy působící v rozdílných odborných sférách, vytváří se prostor pro vzájemné porozumění a odbornou provázanost dílčích specializací. Problematiku chytrých měst vnímají rozdílně právníci, finančníci, informatici, architekti, politici, univerzity atd. Přitom jde o jedno město a o jeden společný cíl, kterým je dosažení lepší kvality života občanů v daném městě.

V rámci pracovních skupin clusteru vznikají znalosti, které je třeba ověřit v konkrétních podmínkách daného města. Díky uzavřeným memorandům se cluster snaží působit v několika městech a praktické zkušenosti převést do srozumitelné metodiky, která je po odsouhlasení vedení clusteru k dispozici pro další využití.

Strategickým cílem CSCC pro následující období je využití univerzit, které jsou členy clusteru, jako odborného zázemí v jednotlivých městech a regionech. Spolupráce místní univerzity, místních firem s konkrétním městem a regionem může významně pomoci rozvoji dané oblasti. Cluster rád poskytne odbornou a metodickou součinnost.

Zajímavá řešení jednotlivých členů clusteru, výsledky práce odborných skupin je možno sdílet na znalostní síti www.synopcity.com. Každý zájemce o tuto oblast se může zaregistrovat a sdílet své zkušenosti. Tímto způsobem lze vytvořit kolem clusteru interdisciplinární znalostní prostředí, zajistit vzájemnou informovanost, vytvořit databázi inovativních řešení a dosáhnout spolupráce různorodé komunity odborníků.

Problematika „Smart“ by se neměla omezovat pouze na konkrétní technická řešení, ale také na komunikaci mezi různými aktéry či specialisty, způsoby řízení rozsáhlých projektů nebo využití simulačních nástrojů při projednávání těchto projektů.

A jak CSCC podporuje své partnery?

Jsem přesvědčen, že prvním cílem clusteru je vytváření odborné komunity, kde se jednotliví členové, akademici nebo přidružení členové poznají a naváží vzájemnou spolupráci. Cluster se snaží své členy podporovat i tím, že zajišťuje komunikaci s jednotlivými městy, regiony, ministerstvy a zprostředkovává informace o dění v těchto organizacích členské základně.

Výkonný ředitel CSCC je např. členem mnoha pracovních skupin, navštěvuje jednotlivá města a reprezentuje cluster v rámci Svazu měst a obcí České republiky, se kterým má CSCC uzavřenu dohodu o spolupráci.

V budoucnu se CSCC bude významně podílet na rozvoji svých regionálních poboček vytvořených za pomoci místních univerzit. Tím bude komunikace a vzájemná informovanost napříč celou ČR lepší.

Jaký je momentálně nejaktuálnější projekt, který nyní CSCC řeší a pracuje na něm?

Jako zásadní projekt vidím, že CSCC spolu se Svazem měst a obcí České republiky podal žádost o vytvoření metodiky pro města a obce, díky které by se mělo zjednodušit čerpání dotací pro oblast chytrých měst. Ulehčila by se práce jednotlivým starostům a primátorům a zároveň by došlo ke zvýšení poptávky po chytrých řešení v celé republice.

Jako zástupce akademické sféry bych rád zmínil vytvoření Centra měst budoucnosti, které vzniklo na ČVUT v rámci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC). V tomto centru bude realizován virtuální model Prahy, díky kterému bude možno simulovat různé procesy počínaje různými scénáři řízení dopravy až po krizový management celého města. Díky tomu, že CSCC bude v prostorách CIIRC sídlit, budou moci členové CSCC tyto poznatky dále využít pro další rozvoj oboru chytrých měst a regionů.

Velmi podnětné jsou vzorová řešení nebo pilotní projekty realizované v různých městech, jako jsou Praha, Brno, Písek, Plzeň, Třebíč a další. U těchto realizací je možno dlouhodobě vyhodnocovat jejich přínosy a tyto informace v rámci clusteru sdílet.

Jako poslední společný projekt bych uvedl přípravu knihy o chytrých městech a regionech, na jejíž přípravě se podílí mnoho členů CSCC. Vzniká tak unikátní publikace velmi erudovaného autorského týmu. Ambicí knihy je připravit vzdělávací text pro další generace studentů a odborníků v oblasti chytrých měst a regionů.

-LiM

Související příspěvky

One Thought to “Co vám říká Czech Smart Cities Cluster?”

  1. […] A ještě na další otázky odpovídá pan profesor Svítek. Celý článek zde: http://cz.iot-nn.com/blog/2017/10/14/co-vam-rika-czech-smart-cities-cluster/ […]

Comments are closed.